Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Onze Gildepastor Franklin De Coninck

 

Noveengebed

 

Goede God, door uw Zoon Jezus heeft U veel wonderen verricht:

blinden konden weer zien en lammen lopen, melaatsen genazen en

doven konden weer horen, doden stonden op en aan armen werd de

Blijde Boodschap verkondigd. Ook de apostelen hebben in de naam

van Jezus veel wonderen gedaan.

 

Leonardus volgde hen na. Hij leefde vanuit de Blijde Boodschap.

Hij stond open voor mensen in nood. Hij hielp hen naar lichaam en ziel.

Vele gevangenen wist hij te bevrijden.

 

Wij vragen U, hemelse Vader, leer ons de kracht van de voorspraak van de

heilige Leonardus kennen en verleen ons de gunst waarom wij bidden.

( Hier kan de eigen intentie worden genoemd.)

 

Dit vragen wij U, vertrouwend op de hulp van de heilige Leonardus en

in de naam van Jezus Christus die ons leerde bidden:

 

Onze Vader...

 

Beek en Donk       maart 2007

St. Leonardus Gilde

Jaarvergadering 25 januari 2020

Gilde Sint Leonardus

 Gebedsdienst t.g.v. de jaarvergadering

op 25 januari 2020

 Lied

 Zomaar een dak boven wat hoofden

deur die naar stilte openstaat.

Muren van huid, ramen als ogen

speurend naar hoop en dageraad.

Huis dat een levend lichaam wordt

als wij er binnengaan

om recht voor God te staan.

 

Woorden van ver, vallende sterren,

vonken verleden hier gezaaid.

Namen voor Hem, dromen, signalen

diep uit de wereld aangewaaid.

Monden van  aarde horen en zien,

onthouden, spreken voort

Gods vrij en lichtend woord.

 

Tafel van Eén, brood om te weten

dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, mensen in vrede,

oud en vergeten nieuw geheim.

Breken en delen, zijn wat niet kan,

doen wat ondenkbaar is,

dood en verrijzenis.

 

t. H. Oosterhuis/m. Comt nu met sangh                                                        1

Begroeting en aansteken Leonarduskaars

 

Gebed (door allen)

 Zie ons hier bijeen, God,

samengekomen uit een wereld

van rangen en standen

naar deze kapel van Sint Leonardus,

ons eigen huis van gemeenschap.

Geef ons het gevoel

dat wij hier bijeen mogen zijn

als uw kinderen, kinderen van één Vader,

mensen die van harte dienaars willen zijn

van elkaars levensvreugde. Amen

 

Lied (drie coupletten)

 Zolang er mensen zijn op aarde,

zolang de aarde vruchten geeft,

zolang zijt Gij ons aller Vader.

Wij danken U voor al wat leeft.

 

Zolang de mensen woorden spreken,

zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zult Gij ons niet ontbreken,

wij danken U in Jezus’ naam

 

Gij voedt de vogels in de bomen,

Gij kleedt de bloemen op het veld,

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen

en al mijn dagen zijn geteld.

 

Uit het evangelie volgens Lucas (21, 29-30)

 Jezus trok een vergelijking. Hij zei: “Kijk naar de vijgenboom. Kijk ook naar andere bomen: zodra ze uitlopen weet je dat de zomer in aantocht is.”

Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.

 

Voorbede

 Onze Vader en Wees gegroet,

 Vredeswens

 De wereld ligt erbij zoals ze erbij ligt, dichtbij en veraf.

Maar dat mag niet zo blijven, leert ons Jezus’ blijde boodschap. Met de ons gegeven mogelijkheden mogen wij eraan werken dat die wereld morgen herbergzamer zal zijn dan vandaag, meer van vrede vervuld.

Geloven wij in de belofte van de vijgenboom.

Wensen wij elkaar van harte vrede toe in Jezus’ naam.

Reiken wij elkaar als broeders de hand.

 

Sint Leonarduslied (drie coupltten)

 

Leonardus, u ter ere,

klinke luid ons jubellied!

Trouwe dienaar van den Heere,

neen, gij smaadt ons zangen niet. (2x)

 

Refrein:

O, Leonardus,

aanhoor ons lofgedicht.

Uw beeld zij ons een licht,

dat ons ten hemel richt

 

Lange jaren, honderdtallen,

hield de Donk Sint Leendert hoog.

’t Volk, dat u te voet kwam vallen,

richt ’t gelovig hart omhoog. (2x)

 Refrein

 Leonardus, Schutspatrone,
geef dat wij u hier beneen

trouw vereren en Gods Zone
loven door al de eeuwen heen. (2x)

Refrein

 Zending en zegenwens

 Als gelijkwaardigen mochten wij hier,

naar Jezus’ woord bijeen zijn,

in zijn naam elkaar hooghoudend.

Dat gevoel van saamhorigheid mag met ons meegaan.

Door Jezus woord onderricht, mogen wij werken

aan een wereld waarin mensen elkaar een warm hart toedragen, elkaar liefhebben en hooghouden

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen

 

Geplaatst op 8 februari 2020, 11:08

Gebedsdienst kermis zaterdag 7 september 2019

Gilde Sint Leonardus Beek en Donk

Koning schieten 7 september 2019

Gebedsdienst in de Leonarduskapel 11.30 uur

 

Begroeting

 Sint Leonarduslied

 

Leonardus, u ter ere,

klinke luid ons jubellied!

Trouwe dienaar van den Heere,

neen, gij smaadt ons zangen niet. (2x)

 

Lange jaren , honderdtallen,

hield de Donk Sint Leendert hoog.

’t Volk dat u te voet kwam vallen

hief gelovig het hart omhoog (2X0

 

Refrein:

O, Leonardus,

aanhoor ons lofgedicht.

Uw beeld zij ons een licht,

dat ons ten hemel richt

 

Steeds in breder, breder scharen

trokken pelgrims naar de Donk.

Heind’ en verre klonk de mare

van ‘tgeen hun Sint Leendert schonk. (2x)

 

Leonardus, rouw en smarte

brak voor ’t Donkse kerkje aan.

Alles viel, - in Donkse harten

bleef uw naam geschreven staan. (2x)

Refrein:

 

De Leonarduskaars wordt aangestoken

 

Gebed

 

Goede en trouwe God,

de kaars die hier in ons midden brandt

vertelt ons dat Sint Leonardus mensen nabij was.

Hij deelde in hun verlangens, vreugden en zorgen.

Hij kende hun zwoegen op het veld, hun duisternis

en eenzaamheid in de gevangenis.

Hij hielp, bevrijdde troostte en daagde uit.

Zijn geloof in de boodschap van Jezus had stevige handen en voeten.

Hij was een sterk mens,

uw dienaar met het hart op de goede plaats

Mogen ook wij op de plek waar wij leven

warmte en licht verspreiden,

vriendschap aangaan, armoede en onderdrukking bestrijden.

Maak ons tot dragers van uw licht in onze soms zo duistere wereld.

Amen

 

Lied

 

Hij ging van stad tot stad, hij sprak:

tot u ben ik gezonden.

Voor zieken en gewonden

had Hij een woord een onderdak.

 

Refrein:

Alles heeft Hij welgedaan.

Tot wie zou ik anders gaan.

 

Hij gaf aan blinden het gezicht.

De nacht heeft Hij verdreven,

gaf doden weer het leven.

Waar Hij voorbijging werd het licht.

Refrein

 

En alwie Jezus’ naam belijdt

zal wonderen verrichten

en als een lamp verlichten

de lange gang van onze tijd.

Refrein

 

Lezing uit het evangelie volgens Marcus

(5, 21b . 25-34)

 

Overweging

 

Voorbede

 

Onze Vader en Wees gegroet

 

Lied

 

Jeruzalem, mijn vaderstad,

mijn moederhuis, wanneer

zal ik u zien zoals gij zijt:

de bruid van onze Heer.

Daar is geen pijnen geen verdriet,

geen afgunst en geen nijd,

en angst en armoe zijn er niet,

maar altijd vrolijkheid.

 

Van alle kanten komen zij

de lange lanen door;

het is een eindeloze rij;

de kinderen gaan voor.

Jeruzalem, mijn vaderstad,

mijn moederhuis, wanneer

zal ik u zien zoals gij zijt:

de bruid van onze Heer.

 

Gedachte

God werd mens om met ons in gesprek te kunnen gaan als met een vriend. Spreek met God van persoon tot persoon, op een vertrouwelijke manier als met de beste vriend die je hebt. God vindt genoegen in intimiteit met jou. Bespreek al je aangelegenheden met God: je plannen, je problemen, je angsten, alles wat je ter harte gaat zoals een vriend, zonder je in het minst bezwaard te voelen. God zal niet nalaten je antwoord te geven. Hij zal zichzelf laten horen, niet door een stem die onze oren bereikt, maar eerder door een stem die ons hart goed herkent.

Aldus de stichter van de Paters Redemptoristen:

Alfonsus Maria de Liguori

 

Slotgebed en zegen

 

Sint Leonarduslied

 

Op den puinhoop waar zij knielden,

bouwde straks het nageslacht.

Hun geloof dat ons bezielde

heeft deez’ kerk tot stand gebracht. (2x) 

 

Goede Jezus, hemelkoning,

hoor ons danklied, hoor ons bee.

Zegen Leonardus’ woning,

geef zijn volk geluk en vree. (2x)

 

Leonardus, schutspatrone,

geef dat wij u hier beneen

trouw vereren en Gods Zone
loven door al d’ eeuwen heen. (2x)

 

Refrein

O, Leonardus,

aanhoor ons lofgedicht.

Uw beeld zij ons een licht,

dat ons ten hemel richt

Laatst bewerkt op 18 september 2019, 12:40. Geplaatst op 18 september 2019, 12:36.

Laarbeeks-Koningschieten

 

Georganiseerd door het Donkse Gilde St. Leonardus

op schietterrein ’t Wipke, zondag 28 april 2019

 

Zegening van de koningsvogel

 

Enkele verzen uit het evangelie volgens Matteüs (6, 25-26).

Een tekst gekozen bij de onbezorgdheid van deze middag

Ik zeg jullie, zei Jezus, wees niet bezorgd wat je zult eten of wat je zult drinken, en ook niet voor je lichaam, wat je zult aantrekken.

Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de kleding?

Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, ze scharrelen hun kostje wel bij elkaar: uw hemelse Vader voedt ze.

Zijt gij niet veel méér dan zij?

Zo spreekt de Heer

Laten we overgaan tot het zegenen van deze mooi vervaardigde koningsvogel. Ik wens dat deze vogel het stralende middelpunt mag zijn van een ontspannen ontmoeting van Laarbeekse gildebroeders en -zusters en van alle mensen die de schuttersgilden in deze prachtige gemeente een goed hart toedragen en zich hier op het ’t Wipke hebben verzameld.

Koningsvogel luister goed, ik ga jou zegenen met gewijd water, opdat je, van smetten bevrijd, rein mag zijn.

Ik ga je bevrijden van boze geesten, zodat er vanwege jou onder ons op deze middag geen wanklank zal ontstaan.

Houd moedig stand als straks de kogels van gildebroeders en –zusters je om de oren fluiten, je pijnlijk in het lijf treffen, je veren in het rond doen dwarrelen. Geef je niet te snel over, verleng ons plezier, tot we helemaal voldaan zullen zijn.

Ik zegen je, vogel, met gewijd water van Pasen:

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest Amen

Laten we samen bidden het gebed tot Maria, de gezegende onder de vrouwen, de gebenedijde onder

alle mensen;

Wees gegroet Maria, vol van genade, …….

En mogen wij allen hier gezegend zijn

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen

Laatst bewerkt op 30 april 2019, 19:21. Geplaatst op 29 april 2019, 15:15.

Toespraak Franklin de Coninck 4 mei 2016

Dodenherdenking 4 mei 2016 bij het monument in Beek en Donk.

Er zijn mensen in Europa die zich met hand en tand verzetten tegen de komst van vluchtelingen.

Ook in ons eigen land zijn er die hen niet willen ontvangen, of hooguit mondjesmaat.

Zij vrezen dat onze samenleving door de toevloed van zoveel mensen uit Syrië, Irak, Afghanistan, Somalië, Eritrea haar eigenheid zal verliezen.

Een van hun argumenten is, dat die vluchtelingen het Joods-Christelijke karakter van onze samenleving  bedreigen, omdat ze voor het overgrote deel moslim zijn.

Die oproep, dat we in Nederland onze Joods-Christelijke wortels moeten beschermen, heeft mij wel aan het denken gezet. Hoe Joods-Christelijk is onze samenleving dan wel?

Er is vooral na de zestiger jaren van de vorige eeuw een uittocht uit de christelijke kerken op gang gekomen.

Wat betekenen de grote feestdagen Kerstmis, Pasen en Pinksteren nog?

Gezellig rond de kerstboom, eieren zoeken, een tochtje naar de meubelboulevard?

Prima, maar waar zijn de Joods-Christelijke wortels gebleven?

En dat Joods-Christelijke karakter hoeft er voor mij ook niet zo dik bovenop  te worden gelegd.

Ik voel mij uitstekend op mijn gemak onder de Nederlandse grondwet die iedere burger vrijheid en gelijkheid schenkt, die mij als belijdend christen in de gelegenheid stelt onbekommerd volgens mijn geloofsovertuiging te leven, zoals ook de moslims onder ons in alle vrijheid hun godsdienst kunnen beoefenen. Maar vóór alles geldt, dat voor iedereen in Nederland de grondwet leidinggevend is. 

Toch zou ik op deze avond even stil willen staan bij de Joods-Christelijke traditie.

In het hart van deze traditie leeft de herinnering voort, dat Joden en Christenen de nakomelingen van vluchtelingen zijn.

Als een joodse landbouwer na de vlucht van zijn volk uit de Egyptische slavernij, in zijn nieuwe land Kanaän aan God de eerstelingen van de oogst aanbiedt, dan belijdt hij dat hij een kind van vluchtelingen is, nu levend in een land van melk en honing. Van dankbaarheid vervuld zegt hij dan: “Mijn vader was een zwervende Arameeër.”

Deze overtuiging zegt mij, dat, hoewel ik een vaste woonplaats heb, ik mij toch mijn oorsprong mag blijven herinneren. Aan het begin van mijn geschiedenis was er onderdrukking en armoe. Maar mijn voorouders zijn uit hun ellende weg getrokken. Dat mag ik nooit vergeten.

Deze overtuiging zegt mij ook, dat vluchtelingen mijn naasten zijn.  Een Joodse Rabbi zei het zo: “Bemin je naaste, want die is zoals jij.”

Vanavond herinner ik mij enkele verhalen die mij persoonlijk raken.

Mijn grootvader, bompa zoals ik hem als kind noemde, een Frans sprekende Belgische jongen uit een groot arm gezin heeft eind negentiende eeuw de lange reis naar Amsterdam, die grote stad in het verre noorden, ondernomen. Hij werd bediende in de Winkel van Sinkel, bekend van de  hoeden en petten en dameskorsetten. Hij ging naar de avondschool en leerde Nederlands lezen en schrijven. In de Jordaan bouwde hij een eigen zaak in dames en kinderkleding op: “Magazijn Willem III”.

Tijdens de eerste wereldoorlog heeft hij met mijn grootmoeder, bomma, vluchtelingen uit Vlaanderen in zijn huis opgenomen.

Mijn ouders hebben bij het bombardement van Rotterdam in de meidagen van 1940 hun huis en de hele inboedel verloren.

Ze waren in hun bruidsdagen. De trouwkaarten waren al gedrukt. Hand in hand zijn ze gevlucht voor de vlammen. Alles hadden ze verloren, maar niet elkaar. Op 5 juni 1940 zijn ze getrouwd. Ze kregen drie kinderen. Als bonus kregen die, na een wetswijziging in de vijftiger jaren, de Nederlandse nationaliteit cadeau, verstuurd per brief. We hadden er niets voor hoeven doen, we hadden er niet om gevraagd. Er was over onze hoofden heen beslist. Zo werden wij kinderen, bipatriden, burgers met een dubbele nationaliteit. Mijn vader bleef alleen Belg, hij moest zich tot het einde van zijn leven elk jaar melden bij de vreemdelingenpolitie voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning

Ach, deze familiegeschiedenissen in telegramstijl verteld, zijn er maar enkele van de vele die wij aan elkaar zouden kunnen verhalen. Duizenden landgenoten onder ons  hebben voorouders die van ver zijn gekomen. Zij hebben bijgedragen aan de bloei van ons land. Al in de zestiende en zeventiende eeuw hebben mensen op de vlucht onderdak gevonden in wat nu ons land is en zijn er één mee geworden.

Ik vraag mij af hoe diep ik geworteld ben in deze Nederlandse traditie van gastvrijheid en verdraagzaamheid, nu zoveel vluchtelingen een veilig heenkomen in Europa zoeken, ook in ons land. Hoe stevig zijn mijn knieën?

Ook al heeft onze maatschappij haar overheersend religieus karakter verloren, toch is het overdenken van haar Joods-Christelijke wortels meer dan de moeite waard.

Voor mij bevatten die Joods-Christelijke wortels geen argumenten om mensen die voor oorlogsgeweld op de vlucht zijn te weren, maar sporen ze mij juist aan om hen open teg;emoet te treden. 

Franklin De Coninck

Laatst bewerkt op 12 mei 2016, 21:40. Geplaatst op 12 mei 2016, 21:25.

Gebedsdienst kermis zaterdag 13  sept. 2014

2014.09 13

Korte gebedsdienst Koning schieten

tekst pastor

 

Welkom en kruisteken

 

Leonarduslied

Gildebroeder Piet Rovers heft de liederen aan.

 

Leonardus, u ter ere,

klinke luid ons jubellied!

Trouwe dienaar van den Heere,

neen, gij smaadt ons zangen niet. (2x)

 

Refrein:

O, Leonardus,

aanhoor ons lofgedicht.

Uw beeld zij ons een licht,

dat ons ten hemel richt

 

Lange jaren, honderdtallen,

hield de Donk Sint Leendert hoog.

’t Volk, dat u te voet kwam vallen,

richt ’t gelovig hart omhoog. (2x)

Refrein

 

Leonardus, Schutspatrone,
geeft dat wij u hier beneen

trouw vereren en Gods Zone
loven door al de eeuwen heen. (2x)

Refrein

 

Gebed

 

Allen:

Wij ademen, God, het leven van uw schepping

en delen in haar woordeloos gebed:

het ruisen van de bomen,

het ritme van de golven.

Wij zingen met de vogels

zang en tegenzang.

Wij zweven met de wolken naar de verte.

De bergen trekken onze blik omhoog.

Het gras biedt ons een rustplaats aan.

Uw schepping is vandaag ons huis

en brengt ons tot onszelf en tot elkaar,

tot U God, Schepper,

tot uw hart

waarin ook wij gesloten zijn.

 

De Leonarduskaars wordt aangestoken

Gildebroeder Jan Huijbers

 

Gebed bij de kaars

Gildebroeder Koning Tijn van der Bruggen:

 

Goede Sint Leonardus,

moge de kaars die ik kom aansteken

het teken zijn van onze aanwezigheid.

Gij weet beter dan ik kan zeggen,

wat er woont in het hart van ons,

uw Donkse gildebroeders.

Antwoord op ons gebed

door onze ogen te openen voor Jezus,

het ware Licht dat schijnt in onze wereld 

die soms nog zo duister is.

Goede Sint Leonardus,

gij hebt uw leven in dienst gesteld

van de liefde die Jezus aan mensen heeft gegeven.

Zoals Hij,

hebt gij hongerigen te eten gegeven,

dorstigen te drinken,

reizigers onderdak verschaft,

vele gevangenen bevrijd.

Moge Jezus

die gij met hart en ziel nagevolgd hebt

ons  leven verlichten,

onze pijn verzachten, onze goede wil versterken

en mogen wij zijn blijde boodschap verstaan en uitdragen.  

Goede Leonardus,

wil deze brandende kaars aanvaarden

als ons stil gebed om uw voorspraak bij Hem

die voor u en ons is:

het Licht van de wereld, onze Broeder en Heer Jezus Christus.

Amen

 

Lied (couplet 1)

 

Als regen die de aarde drenkt

die droog en dorstig is:

zo voedt het woord van God de mens

die doods en duister is.

 

Lezing

Gildebroeder Geert-Jan van Rixtel Bzn

 

Heb Gods schepping lief in al haar volheid tot op het kleinste zandkorreltje. Bemin ieder blaadje, iedere zonnestraal die God doet schijnen. Heb de dieren en de planten lief, ja, bemin alle dingen.

Door je liefde voor al het geschapene zal je oog gaan krijgen voor het goddelijke geheim dat in heel de schepping schuilgaat.

 

Fjodor Dostojewski

 

Lied (couplet 2)

 

Als zonlicht dat het groen gewas

uit zaad ontkiemen doet:

zo geeft het woord van God de mens

luister en nieuwe gloed.

 

Lezing uit het boek van de schepping (Gen. 1, 20-23)

Gildebroeder André van Nunen

 

God zei: “Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.” En Hij schiep de grote zeemonsters en alle levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden: “Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.” Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

 

Lied (couplet 3)

 

Als schaduw die verkoeling brengt

op ’t heetste van de dag

geneest het woord van God

de mens die op bevrijding wacht.

 

Lezing uit het evangelie volgens Matteüs (6, 26)

Gildebroeder Geert-Jan van Rixtel Fzn

 

Jezus sprak:

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en vullen geen voorraadschuren,

het is jullie hemelse Vader die ze voedt.

Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Zo spreekt de Heer

 

Lied (couplet 4)

 

O God, vernieuw de dorre grond,

verzacht wat is verhard:

maak ons gehoorzaam aan uw woord

en mensen naar uw hart.

 

Overweging

 

In de zomer van 1977 kwam ik Brabant te wonen.

Ik had een nieuwe baan, waarbij ik heel wat kilometers moest afleggen

en er kwam gezinsuitbreiding. Zo kwam ik ertoe in een van de Peeldorpen een auto te kopen.

 

Op een dag kwam ik in de garage.

Die was gesloten, maar de baas wenkte me vanuit de bijkeuken, want het huis stond naast de werkplaats.

Ik mocht aan de keukentafel gaan zitten. Er zaten nog andere mensen die elkaar kenden, familieleden buren, vrienden. Er was koffie en vlaai. En er werd naar hartenlust gebuurt. Voor ik iets kon zeggen stond een kop koffie met vlaai voor mijn neus.

 

De baas van de garage, die door de mensen nog steeds de fietsenmaker werd genoemd, omdat hij vroeger een fietsenzaak had gehad, vertelde dat de garage het hele jaar open was. Hij deed niet aan vakantiesluiting, maar als het kermis was legde hij een paar dagen het werk plat. Dan deed hij helemaal niets, maar wel de hele dagen in de keuken zitten met mensen die ook niets wilden doen, maar wel gezellig bij elkaar kropen, de ene kop koffie na de andere en steeds de vlaai onder handbereik.

Kijk, zo doen we dat hier, zei hij, het hele jaar werken, maar als het kermis is dan zijn we vrij, echt vrij. Dan hebben we vier dagen achtereen aandacht voor elkaar en dan kunnen we er weer een heel jaar tegen.

 

Ik genoot van het gezelschap. Het was een heel onverwachte nieuwe belevenis voor me. Ze wisten ook wel, dat ik uit het noorden kwam en een groentje in de Peel, maar ik mocht er toch gewoon bij zitten en deelnemen aan het gesprek. Ik zal deze ontmoeting niet makkelijk vergeten: wat een gastvrijheid. Wat een vrijheid kwam er op mij af. Vrijheid voor elkaar. Een zalig bad van hartelijkheid voor een nieuwkomer.

 

Gildebroeders, in Beek en Donk is het kermis. We genieten van een paar dagen vrijheid en dat vieren we vandaag ook volop.

Laten we die vrijheid volledig omarmen.

De vrijheid van:

we hoeven even niet te werken, we hoeven even niet aan onze zorgen te denken,

Maar ook de vrijheid voor:

vrij om er voor een ander te zijn, voor de bevolking van ons dorp met een vendelgroet de kermis te openen, samen het Wipke ons schietterrein in orde te maken, samen te genieten van het koning schieten, het koningskruizen schieten, het kermiskoning/koningin schieten, de belangstellenden gastvrij ontvangen en vertier voor het hele gezin bieden.

Gildebroeders, laten we blij en dankbaar zijn. Het is weer kermis. We zijn vrij van en vrij voor.

Amen

 

Voorbede

Gildebroeder Frans Meulensteen

 

Bevrijdende God,

Gij die ons ruimte geeft,

in de geest

van onze patroonheilige Sint Leonardus,

bevrijder van gevangenen,

bidden wij tot U…

 

voor gevangenen

waar ook ter wereld,

die hun straf,

opgelegd door de rechter,

uitzitten,

maar ook bidden wij U

voor gevangenen

die slachtoffers zijn

van onderdrukkende regimes

en van terreurgroepen

zoals Al Shabab en IS,

dat er mensen zijn

die zich hun lot aantrekken..

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

voor mensen onder ons

die gebukt gaan onder schuldgevoelens,

die hun geschiedenis als een last met zich meetorsen,

die zonder verzoening verder moeten,

behoed hun ziel en omgeef hen met uw genade…

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

voor mensen die verhard zijn

door de slagen van het leven,

die zich onttrekken aan ieder gesprek,

en zich opsluiten in hun eigen gelijk,

in hun teleurstelling,

wek hun zachtheid weer,

dat ze mogen herademen…

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

voor mensen die verzoening brengen,

de vredestichters, de bruggenbouwers,

die durven dromen

van een rechtvaardige samenleving,

die hun nek en hun handen uitsteken,

houd hen gaande op de weg van Jezus…

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

voor mensen die feest vieren,

die zonder zorg onder elkaar zijn,

bidden wij,

ook voor onszelf,

dat we vandaag

volop mogen genieten

van de strijd om het koningschap

en het kermiskoningschap,

dat velen met ons

in vrolijk samenzijn

het schieterrein het Wipke bevolken

en dat morgen

onze gildebroeders en –zusters

van het Sint Antoniusgilde

er ook een mooie dag mogen beleven.

Laat ons zingend bidden…

 

Bidden wij ook nog een ogenblik in stilte

voor onze overleden gildebroeders en gildezusters.

Wij zijn hen dankbaar

en willen hun naam eren

en in stand houden.

……………………..

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Wijding van de koningsvogel

 

God, die uw volk uit Egypte hebt bevrijd,

die bij het begin van de wereld vogels hebt geschapen

die nestelen in de bomen en het luchtruim doorklieven,

uw Zoon Jezus, die de zorgen van mensen kende en met hen deelde,

stelde de vogels ten voorbeeld:

mensen tob toch niet zoveel,

kijk naar de vogels en zie hoe vrij ze zijn

en altijd wel aan hun kostje komen.

Vandaag hebben wij een bijzondere vogel in ons midden,

de koningsvogel, met zorg en liefde door gildebroeder Tijn vervaardigd.

Deze koningsvogel zal vandaag onze blikken ten hemel richten,

als wij hem, in een broederlijke strijd ontbrand,

op de korrel nemen en aan flarden schieten.

Zegen deze vogel +,

dat hij ons veel plezier mag bezorgen,

dat wij vandaag uw vrije vogels mogen zijn

in vreugde en vriendschap bij elkaar.

Amen

 

Onze Vader en Weesgegroet

 

Zegen

 

Voorganger:

Moge de Eeuwige, die ons zo graag ziet,

de glans van zijn gelaat over ons spreiden

en ons genadig zijn:

de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Allen:

Amen

Voorganger:

Laten we dan gaan in vrede.

Allen:

Wij danken God

 

Lied

 

Wees gegroet, o sterre,

wees gegroet van verre.

Aan de hemel blinkt uw licht

in het bange vergezicht.

Refrein: Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

 

Als de golven stijgen,

hoger, hoger dreigen,

schijn dan veilig voor ons uit,

gun de zee geen droeve buit.

Refrein: Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

 

Wees gegroet, o sterre,

wees gegroet van verre.

Op uw zacht en zalig licht

houden wij het oog gericht.

 

Refrein: Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 

Laatst bewerkt op 21 september 2014, 11:13. Geplaatst op 21 september 2014, 11:01.
«Oudere berichten