Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Onze Gildepastor Franklin De Coninck

 

Noveengebed

 

Goede God, door uw Zoon Jezus heeft U veel wonderen verricht:

blinden konden weer zien en lammen lopen, melaatsen genazen en

doven konden weer horen, doden stonden op en aan armen werd de

Blijde Boodschap verkondigd. Ook de apostelen hebben in de naam

van Jezus veel wonderen gedaan.

 

Leonardus volgde hen na. Hij leefde vanuit de Blijde Boodschap.

Hij stond open voor mensen in nood. Hij hielp hen naar lichaam en ziel.

Vele gevangenen wist hij te bevrijden.

 

Wij vragen U, hemelse Vader, leer ons de kracht van de voorspraak van de

heilige Leonardus kennen en verleen ons de gunst waarom wij bidden.

( Hier kan de eigen intentie worden genoemd.)

 

Dit vragen wij U, vertrouwend op de hulp van de heilige Leonardus en

in de naam van Jezus Christus die ons leerde bidden:

 

Onze Vader...

 

Beek en Donk       maart 2007

St. Leonardus Gilde

Gebedsdienst kermis zaterdag 13  sept. 2014

2014.09 13

Korte gebedsdienst Koning schieten

tekst pastor

 

Welkom en kruisteken

 

Leonarduslied

Gildebroeder Piet Rovers heft de liederen aan.

 

Leonardus, u ter ere,

klinke luid ons jubellied!

Trouwe dienaar van den Heere,

neen, gij smaadt ons zangen niet. (2x)

 

Refrein:

O, Leonardus,

aanhoor ons lofgedicht.

Uw beeld zij ons een licht,

dat ons ten hemel richt

 

Lange jaren, honderdtallen,

hield de Donk Sint Leendert hoog.

’t Volk, dat u te voet kwam vallen,

richt ’t gelovig hart omhoog. (2x)

Refrein

 

Leonardus, Schutspatrone,
geeft dat wij u hier beneen

trouw vereren en Gods Zone
loven door al de eeuwen heen. (2x)

Refrein

 

Gebed

 

Allen:

Wij ademen, God, het leven van uw schepping

en delen in haar woordeloos gebed:

het ruisen van de bomen,

het ritme van de golven.

Wij zingen met de vogels

zang en tegenzang.

Wij zweven met de wolken naar de verte.

De bergen trekken onze blik omhoog.

Het gras biedt ons een rustplaats aan.

Uw schepping is vandaag ons huis

en brengt ons tot onszelf en tot elkaar,

tot U God, Schepper,

tot uw hart

waarin ook wij gesloten zijn.

 

De Leonarduskaars wordt aangestoken

Gildebroeder Jan Huijbers

 

Gebed bij de kaars

Gildebroeder Koning Tijn van der Bruggen:

 

Goede Sint Leonardus,

moge de kaars die ik kom aansteken

het teken zijn van onze aanwezigheid.

Gij weet beter dan ik kan zeggen,

wat er woont in het hart van ons,

uw Donkse gildebroeders.

Antwoord op ons gebed

door onze ogen te openen voor Jezus,

het ware Licht dat schijnt in onze wereld 

die soms nog zo duister is.

Goede Sint Leonardus,

gij hebt uw leven in dienst gesteld

van de liefde die Jezus aan mensen heeft gegeven.

Zoals Hij,

hebt gij hongerigen te eten gegeven,

dorstigen te drinken,

reizigers onderdak verschaft,

vele gevangenen bevrijd.

Moge Jezus

die gij met hart en ziel nagevolgd hebt

ons  leven verlichten,

onze pijn verzachten, onze goede wil versterken

en mogen wij zijn blijde boodschap verstaan en uitdragen.  

Goede Leonardus,

wil deze brandende kaars aanvaarden

als ons stil gebed om uw voorspraak bij Hem

die voor u en ons is:

het Licht van de wereld, onze Broeder en Heer Jezus Christus.

Amen

 

Lied (couplet 1)

 

Als regen die de aarde drenkt

die droog en dorstig is:

zo voedt het woord van God de mens

die doods en duister is.

 

Lezing

Gildebroeder Geert-Jan van Rixtel Bzn

 

Heb Gods schepping lief in al haar volheid tot op het kleinste zandkorreltje. Bemin ieder blaadje, iedere zonnestraal die God doet schijnen. Heb de dieren en de planten lief, ja, bemin alle dingen.

Door je liefde voor al het geschapene zal je oog gaan krijgen voor het goddelijke geheim dat in heel de schepping schuilgaat.

 

Fjodor Dostojewski

 

Lied (couplet 2)

 

Als zonlicht dat het groen gewas

uit zaad ontkiemen doet:

zo geeft het woord van God de mens

luister en nieuwe gloed.

 

Lezing uit het boek van de schepping (Gen. 1, 20-23)

Gildebroeder André van Nunen

 

God zei: “Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.” En Hij schiep de grote zeemonsters en alle levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden: “Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.” Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

 

Lied (couplet 3)

 

Als schaduw die verkoeling brengt

op ’t heetste van de dag

geneest het woord van God

de mens die op bevrijding wacht.

 

Lezing uit het evangelie volgens Matteüs (6, 26)

Gildebroeder Geert-Jan van Rixtel Fzn

 

Jezus sprak:

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en vullen geen voorraadschuren,

het is jullie hemelse Vader die ze voedt.

Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Zo spreekt de Heer

 

Lied (couplet 4)

 

O God, vernieuw de dorre grond,

verzacht wat is verhard:

maak ons gehoorzaam aan uw woord

en mensen naar uw hart.

 

Overweging

 

In de zomer van 1977 kwam ik Brabant te wonen.

Ik had een nieuwe baan, waarbij ik heel wat kilometers moest afleggen

en er kwam gezinsuitbreiding. Zo kwam ik ertoe in een van de Peeldorpen een auto te kopen.

 

Op een dag kwam ik in de garage.

Die was gesloten, maar de baas wenkte me vanuit de bijkeuken, want het huis stond naast de werkplaats.

Ik mocht aan de keukentafel gaan zitten. Er zaten nog andere mensen die elkaar kenden, familieleden buren, vrienden. Er was koffie en vlaai. En er werd naar hartenlust gebuurt. Voor ik iets kon zeggen stond een kop koffie met vlaai voor mijn neus.

 

De baas van de garage, die door de mensen nog steeds de fietsenmaker werd genoemd, omdat hij vroeger een fietsenzaak had gehad, vertelde dat de garage het hele jaar open was. Hij deed niet aan vakantiesluiting, maar als het kermis was legde hij een paar dagen het werk plat. Dan deed hij helemaal niets, maar wel de hele dagen in de keuken zitten met mensen die ook niets wilden doen, maar wel gezellig bij elkaar kropen, de ene kop koffie na de andere en steeds de vlaai onder handbereik.

Kijk, zo doen we dat hier, zei hij, het hele jaar werken, maar als het kermis is dan zijn we vrij, echt vrij. Dan hebben we vier dagen achtereen aandacht voor elkaar en dan kunnen we er weer een heel jaar tegen.

 

Ik genoot van het gezelschap. Het was een heel onverwachte nieuwe belevenis voor me. Ze wisten ook wel, dat ik uit het noorden kwam en een groentje in de Peel, maar ik mocht er toch gewoon bij zitten en deelnemen aan het gesprek. Ik zal deze ontmoeting niet makkelijk vergeten: wat een gastvrijheid. Wat een vrijheid kwam er op mij af. Vrijheid voor elkaar. Een zalig bad van hartelijkheid voor een nieuwkomer.

 

Gildebroeders, in Beek en Donk is het kermis. We genieten van een paar dagen vrijheid en dat vieren we vandaag ook volop.

Laten we die vrijheid volledig omarmen.

De vrijheid van:

we hoeven even niet te werken, we hoeven even niet aan onze zorgen te denken,

Maar ook de vrijheid voor:

vrij om er voor een ander te zijn, voor de bevolking van ons dorp met een vendelgroet de kermis te openen, samen het Wipke ons schietterrein in orde te maken, samen te genieten van het koning schieten, het koningskruizen schieten, het kermiskoning/koningin schieten, de belangstellenden gastvrij ontvangen en vertier voor het hele gezin bieden.

Gildebroeders, laten we blij en dankbaar zijn. Het is weer kermis. We zijn vrij van en vrij voor.

Amen

 

Voorbede

Gildebroeder Frans Meulensteen

 

Bevrijdende God,

Gij die ons ruimte geeft,

in de geest

van onze patroonheilige Sint Leonardus,

bevrijder van gevangenen,

bidden wij tot U…

 

voor gevangenen

waar ook ter wereld,

die hun straf,

opgelegd door de rechter,

uitzitten,

maar ook bidden wij U

voor gevangenen

die slachtoffers zijn

van onderdrukkende regimes

en van terreurgroepen

zoals Al Shabab en IS,

dat er mensen zijn

die zich hun lot aantrekken..

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

voor mensen onder ons

die gebukt gaan onder schuldgevoelens,

die hun geschiedenis als een last met zich meetorsen,

die zonder verzoening verder moeten,

behoed hun ziel en omgeef hen met uw genade…

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

voor mensen die verhard zijn

door de slagen van het leven,

die zich onttrekken aan ieder gesprek,

en zich opsluiten in hun eigen gelijk,

in hun teleurstelling,

wek hun zachtheid weer,

dat ze mogen herademen…

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

voor mensen die verzoening brengen,

de vredestichters, de bruggenbouwers,

die durven dromen

van een rechtvaardige samenleving,

die hun nek en hun handen uitsteken,

houd hen gaande op de weg van Jezus…

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

voor mensen die feest vieren,

die zonder zorg onder elkaar zijn,

bidden wij,

ook voor onszelf,

dat we vandaag

volop mogen genieten

van de strijd om het koningschap

en het kermiskoningschap,

dat velen met ons

in vrolijk samenzijn

het schieterrein het Wipke bevolken

en dat morgen

onze gildebroeders en –zusters

van het Sint Antoniusgilde

er ook een mooie dag mogen beleven.

Laat ons zingend bidden…

 

Bidden wij ook nog een ogenblik in stilte

voor onze overleden gildebroeders en gildezusters.

Wij zijn hen dankbaar

en willen hun naam eren

en in stand houden.

……………………..

Laat ons zingend bidden…

 

Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Wijding van de koningsvogel

 

God, die uw volk uit Egypte hebt bevrijd,

die bij het begin van de wereld vogels hebt geschapen

die nestelen in de bomen en het luchtruim doorklieven,

uw Zoon Jezus, die de zorgen van mensen kende en met hen deelde,

stelde de vogels ten voorbeeld:

mensen tob toch niet zoveel,

kijk naar de vogels en zie hoe vrij ze zijn

en altijd wel aan hun kostje komen.

Vandaag hebben wij een bijzondere vogel in ons midden,

de koningsvogel, met zorg en liefde door gildebroeder Tijn vervaardigd.

Deze koningsvogel zal vandaag onze blikken ten hemel richten,

als wij hem, in een broederlijke strijd ontbrand,

op de korrel nemen en aan flarden schieten.

Zegen deze vogel +,

dat hij ons veel plezier mag bezorgen,

dat wij vandaag uw vrije vogels mogen zijn

in vreugde en vriendschap bij elkaar.

Amen

 

Onze Vader en Weesgegroet

 

Zegen

 

Voorganger:

Moge de Eeuwige, die ons zo graag ziet,

de glans van zijn gelaat over ons spreiden

en ons genadig zijn:

de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Allen:

Amen

Voorganger:

Laten we dan gaan in vrede.

Allen:

Wij danken God

 

Lied

 

Wees gegroet, o sterre,

wees gegroet van verre.

Aan de hemel blinkt uw licht

in het bange vergezicht.

Refrein: Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

 

Als de golven stijgen,

hoger, hoger dreigen,

schijn dan veilig voor ons uit,

gun de zee geen droeve buit.

Refrein: Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

 

Wees gegroet, o sterre,

wees gegroet van verre.

Op uw zacht en zalig licht

houden wij het oog gericht.

 

Refrein: Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 

Laatst bewerkt op 21 september 2014, 11:13. Geplaatst op 21 september 2014, 11:01.
Volgende »« Vorige